Liên kết mô hình Tekla Structures và Autodesk Revit

Để liên kết mô hình BIM giữa 2 công cụ Tekla và Revit, người dùng có 2 tùy chọn như sau:

Lựa chọn 1: Sự phối hợp

liên kết giữa Tekla Structures và Autodesk Revit Bạn sẽ sử dụng một nền tảng trung gian để phối hợp mô hình lấy từ Tekla và Revit nhằm kiểm tra xung đột và báo cáo gồm Autodesk Navisworks hoặc TeklaBIMsight. 1. Xuất từ Tekla Structures sang Revit dùng định dạng IFC từ Tekla. 2. Mở Revit, vào Insert và import IFC tương tự như chèn file Cad hoặc Revit khác. 3. Định vị lại điểm cơ sở dự án của file Tekla vừa đươc chèn vào, đảm bảo khớp nối với mô hình Revit. 4. Ta sử dụng file tổng này để phối hợp với mô hình BIM từ các bộ môn khác. ---------

Lựa chọn 2: mô hình Tekla được dùng khi triển khai bản vẽ/thống kê trong Revit

liên kết giữa Tekla Structures và Autodesk Revit Đối với Tekla Structures: 1. Thiết lập các bộ lọc quản lý đối tượng để xuất những đối tượng cần thiết, tránh thừa mô hình. 2. Thiết lập lại cao độ tầng, điểm cơ sở trước khi xuất file. 3. Xuất file TCZIP. 4. Nếu gửi mô hình chỉnh sửa, nó sẽ được update trong addin cài đặt trong Revit. Đối với Autodesk Revit: 1. Import file TCZIP dùng Tekla Structures addin trong Revit. 2. Kết nối mô hình từ các bộ môn khác. Một số lợi ích:
  • ID của đối tượng khi đưa vào Revit sẽ luôn được giữ nguyên kể cả sau khi update lại mô hình.
  • Các đối tượng vật liệu, kích thước, ghi chú cũng được giữ nguyên sau khi update lại mô hình.
  • Các family Revit lúc này sẽ được tối ưu hơn.
  • Các cao độ tầng, tọa độ cũng được hỗ trợ khi nhập file từ Tekla.
  • Hỗ trợ các thuộc tính về Phase cho cấu kiện như Demolision phase, Construction phase.
Tham khảo: https://teklastructures.support.tekla.com
FEATURED TOPIC